Realizacje wniosków z debaty

Realizacja wniosków z debaty społecznej w Wągrowcu 10 września 2014

 

Wnioski z debaty

 

 

Realizacja wniosków z debaty

 


Brak usytuowanego przejścia dla pieszych w miejscowości NoweOdpowiedzi udzielił na debacie dyrektor Rejonowego Zarządu Dróg Powiatowych w Wągrowcu Robert Torz, który wyjaśnił, że po przeprowadzonej wizji lokalnej w miejscowości nie można było wytyczyć przejścia dla pieszych z uwagi na brak widoczności przejścia przez kierujących.

W dniu 25.09.2014 o godzinie 12.00 w miejscowości przeprowadzono wizję lokalną.

Skład komisji:

Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu

Mariusz Krawczak – Naczelnik WRD KPP Wągrowiec

Ryszard Effenberg – Sołtys wsi Nowe

Krzysztof Smogulecki – Inspektor Urzędu Gminy Wągrowiec

Kamila Januchowska – Referent Urzędu Gminy w Wągrowcu

Komisja po przeprowadzeniu wizji w miejscowości Nowe stwierdziła, że odstępuje od wykonania przejścia dla pieszych z uwagi na złe parametry drogi. Natomiast zostanie opracowany projekt stałej organizacji ruchu mający na celu ustawienie w w/w miejscowości znaków A-30 (inne niebezpieczeństwo), A-17 (dzieci) oraz B-33 (ograniczenie prędkości do 40 km/h – obowiązujący na terenie miejscowości Nowe.Zły stan nawierzchni ul. Walki Młodych w GołańczyStarosta Wągrowiecki Michał Piechocki oznajmił, że postulat remontu odcinka drogi został zanotowany i będzie rozważony.


Możliwość wykonania pasa lewoskrętu do wsi MicharzewoPodczas debaty Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego asp. Mariusz Krawczak, poinformował o dokonaniu wizji lokalnej dokonanej przez niego z dyrektor WZDW oddział Wągrowiec. W dniu 22.09.2014 roku Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu skierowała pismo do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przedstawiając w nim charakterystykę tego odcinka drogi, uważając wniosek mieszkańców Micharzewa za zasadny ze wskazaniem, że oprócz lewoskrętu należało by wprowadzić ograniczenie prędkości do 70 km/h znakiem B-33 i zakaz wyprzedzania znakiem B-25 oraz przed skrzyżowaniem ustawić znak T-14a miejsce częstych zdarzeń z pojazdami poprzedzającymi.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu poinformował, że nie przychyla się do przedmiotowego wniosku z uwagi na szereg pilniejszych zadań oczekujących na wdrożenie, a przy tym na ograniczone środki finansowe. Jednocześnie WZDW podkreśla, że w obrębie skrzyżowania obowiązuje zakaz wyprzedzania wynikający z zasad ogólnych prawa o ruchu drogowym. Ponadto WZDW poinformował, że w bieżącym roku tj. 2015 będzie wprowadzone ograniczenie do 70 km/h, po uprzednim sporządzeniu i zatwierdzeniu projektu ruchu dla tego odcinka drogi.Prośba o działania prewencyjne policjantów w okolicach Grylewa, gdzie występuje zjawisko wkrajania się w pas drogiFunkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego oraz Rewiru Dzielnicowych zostali zadaniowani podczas służby w rejonie Grylewa, ale również innych miejscowości do wykrywania zjawiska niszczenia dróg poprzez prowadzoną orkę.


Problemy występujące na DW 241 w miejscowości Pokrzywnica - kierowcy samochodów nic nie robią sobie z ograniczenia prędkości, brak chodnika i ścieżki rowerowej z miejscowości Pokrzywnica do Wągrowca, oraz postulat budowy pasów zwalniających na wjeździe do Pokrzywnicy, oraz postulat usytuowania przejścia dla pieszych w Pokrzywnicy w pobliżu przystanku autobusowegoOdpowiedzi podczas debaty udzielił Wojewoda Wielkopolski informując o zwróceniu się do zarządu dróg wojewódzkich w sprawie wytyczenia chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 241, oraz prośbą o opinie Policji dotyczącą usytuowania przejścia dla pieszych.

W dniu 3.10.2014 roku Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu przedstawiła w piśmie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wniosek złożony przez mieszkańców miejscowości Pokrzywnica uważając za zasadne usytuowanie w pobliżu przystanku publicznej komunikacji samochodowej przejścia dla pieszych.

- Z uwagi na brak zdarzeń z udziałem osób pieszych w miejscowości, oraz na fakt, że zabudowania znajdują się po jednej stronie jezdni, przy jednoczesnym braku chodnika, wniosek o usytuowanie przejścia dla pieszych, w pobliżu przystanku nie zostanie zrealizowany.


Kradzież pojazdów, zwrócenie uwagi na wzrost dynamiki kradzieży w danym okresieOdpowiedzi udzielił Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu informując o wzmocnieniu wydziału do walki z przestępczością samochodową, poinformował o spadkowym trendzie kradzieży w garnizonie utrzymującym się na poziomie 5 procent. Informacji na temat prowadzonych działań na terenie powiatu udzieliła Komendant Powiatowy Policji. Wyznaczono funkcjonariusza wydziału kryminalnego, odpowiedzialnego za przestępczość okołosamochodową, wzmocniona została służba nocna funkcjonariuszy kryminalnych, omówiła również współdziałanie z funkcjonariuszami z powiatów ościennych.Po drogach wiejskich poruszają się dzieci na skuterach. Poruszają się nie posiadając do tego uprawnień. Pytanie o możliwość jazdy przez dzieci na motorowerach po drogach wiejskich bez uprawnień. Wskazał, że powinność zdawania egzaminów w WORDach, jest pewnego rodzaju absurdemOdpowiedzi udzielił mł. Insp. Stanisław Małecki Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Poznaniu, tłumacząc że obowiązujące przepisy nie przewidują odstępstw w zakresie zdawania na pojazdy tej kategorii. Przepisy obowiązują ze względu na wypadki drogowe, które zdarzają się wszędzie i nie można stosować ustępstw. Na kartę motorowerową nie można zdawać w szkole, gdyż nie są te placówki przygotowane infrastrukturalnie a także merytorycznie. Burmistrz Stanisław Wilczyński oznajmił, żę rozważy możliwość współpracy z WORD, celem przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy kategorii AM na terenie Wągrowca


Możliwość usytuowania na ul. Wierzbowej progów zwalniających, z uwagi na zdarzające się przypadki – rozmówca odnosi wrażenie, że znajduje się na torze wyścigowymW związku z wnioskiem o wybudowanie progów zwalniających na ul. Wierzbowej odbyło się spotkanie Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wągrowcu z Inspektorem d.s. Dróg i Oświetlenia Urzędu Miasta Wągrowca. Ustalono że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, niedopuszczalne jest stosowanie progów zwalniających na ulicach, po których kursuje autobusowa komunikacja samochodowa.

Policjanci WRD w codziennej służbie na terenie miasta Wągrowca są zadaniowani do pomiaru prędkości na ul. Wierzbowej w Wągrowcu i sporządzania notatek z ujawnionych wykroczeń.

 


Możliwość zapewnienia dodatkowych służb policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji celem zwiększenia bezpieczeństwa w okresie letnim na kąpieliskach w Kamienicy i KobylcuOdpowiedzi udzielił Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu informując co do wzmocnienia służb policjantów na kąpieliskach, że sprawa ta wymaga zastanowienia, co zostanie uczynione. W miesiącach wakacyjnych Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Wągrowcu w uzasadnionych przypadkach wystąpi do Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu o skierowanie dodatkowych patroli w rejon kąpielisk.


Prośba ze strony przedstawiciela Urzędu Gminy Wągrowiec o przekazywanie informacji o wypadkach na drogach gminnych w formie raportuUstalono formę współpracy z podinspektorem d.s. dróg i oświetlenia w Urzędzie Gminy Wągrowiec. Do 10 dnia każdego miesiąca jest przekazywana informacja w formie notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowy, jeżeli dojdzie do wypadku drogowego na drodze gminnej.


Sprawa przedłużającego się wykończenia drogi w miejscowości Łęgowo, gdzie półtora roku temu wyburzono przystanki, a nie postawiono nowych. Nie są wytyczone granice drogi, oraz brak oświetlenia. Rozmówca postuluje o przyspieszenie prac wykończeniowych.Odpowiedzi udzielił Wojewoda Wielkopolski udzielając informacji o skierowaniu pisma do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie ustawienia przystanków. W sprawie ogrodzeń udzielił informacji, że grunty zostały już wytyczone przy decyzji o przebudowie drogi, więc te granice są, jednak nie wytyczone słupkami z uwagi na prace jakie jeszcze trwają.

3 listopada 2014 Policjanci Ruchu Drogowego dokonali kontroli ustawienia wiat przystankowych w miejscowości – uwag nie stwierdzono.


Nagminne nakładanie przez policjantów mandatów , nie stosowanie pouczeń i duża ilości zatrzymywanych praw jazdyOdpowiedzi udzieliła Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu wyjaśniając czym kieruje się policjant podejmując decyzję o stosowaniu danego środka karnego.


Możliwość wszczęcia z urzędu postępowania wobec sprawców niszczenia samochodów kibiców Jaroty JarocinOdpowiedzi udzieliła Komendant Powiatowy Policji wyjaśniając, że prowadzenie postępowania w sprawie zniszczenia mienia jest ścigane na wniosek osoby uprawnionej i nie ma możliwości wszczęcia postępowania z urzęduMożliwość zbudowania ścieżki rowerowej do miejscowości Micharzewo wzdłuż DW 196Odpowiedzi udzielił Starosta Wągrowiecki, wyjaśniając że możliwość utworzenia takiej ścieżki jest rozpatrywana podczas przebudowy drogi. I będzie rozpatrywana również w tym przypadku.Zwrócenie uwagi na fatalny stan drogi 190 od Margonina przez Wągrowiec – Mieścisko do Miłosławic, ogromne dziury i koleiny. Wskazał, że odcinki tej drogi w powiecie Złotowskim i Gnieźnieńskim są wyremontowane. Gniezno - Września do Kalisza, za Margoninem do Złotowa są wyremontowane, jednak w naszym tylko powiecie ta droga jest fatalna.Odpowiedzi podczas debaty udzielił Wojewoda Wielkopolski informując, że remonty odcinków dróg wojewódzkich są realizowane zgodnie z planowaniem budżetowym.bezsensowne” pytania egzaminacyjne na prawo jazdyOdpowiedzi udzielił podczas debaty Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski informując, że konstrukcja pytań jest tworzona w sposób adekwatny do wymagań co do wiedzy jaka winna być posiadana przez zdających na konkretną kategorię uprawnień.Czy w komisji stanowiącej o bezpieczeństwie w ruchu drogowym w Wągrowcu znajduje się osoba z miasta, zarzucono brak profesjonalizmu przy wytyczaniu prawoskrętu z ul. Bydgoskiej w stronę ul. JanowieckiejOdpowiedzi udzielił Burmistrz Wągrowca tłumacząc że w komisji są specjaliści, którzy wybierają możliwie najlepsze rozwiązania dla ruchu drogowego w mieście.

Powrót na górę strony