Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono w dniu 30.09.2020 roku na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest mł.asp. Dominik Zieliński, e-mail rzecznik.wagrowiec@po.policja.gov.pl, tel. 47 77 46-209. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się telefonicznie, poprzez: pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

 

 

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu

 

Budynek znajduje się przy ul. Taszarowo 11 w Wągrowcu. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

W Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu bezpośrednio po wejściu na recepcję, z lewej strony znajduje się Stanowisko Kierowania, gdzie zawsze przebywa dyżurny jednostki, lub jego zastępca, którzy bezpośrednio obsługują interesantów. Bezpośrednio z recepcji jest wejście do toalety, która dostosowana jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Przejście z recepcji do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami z zamkiem magnetycznym.

Przed wejściem do jednostki znajdują się miejsca parkingowe, jedno miejsce parkingowe oznaczone jest znakami poziomymi i pionowymi dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do ogólnodostępnej części obiektu prowadzą schody w jednym ciągu komunikacyjnym, dziesięć stopni. Po lewej stronie schodów planowane jest usytuowanie windy dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Aktualnie dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych, zapewniony jest przez wejście boczne usytuowane na prawo od wejścia głównego. Wejście boczne jest wyposażone w domofon do bezpośredniej komunikacji ze stanowiskiem kierowania. Wejście to znajduje się na poziomie 0, nie prowadzą do niego schody.

Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Petenci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z recepcji i poruszają się po terenie komendy w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika.

Toalety znajdują się na każdym piętrze budynku, jednak tylko toaleta usytuowana przy recepcji jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

 

Dostępność architektoniczna jednostek podległych.

Komisariat Policji w Skokach i Zespół Dzielnicowych w Mieścisku

Budynek Komisariatu Policji w Skokach znajduje się , przy ul. Kazimierza Wielkiego 15 , wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną z numerem porządkowym ulicy. Wejście do budynku komisariatu usytuowane jest na wysokim parterze (druga kondygnacja), do niego prowadzą schody z ulicy, wejście nie jest wyposażone w udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową ( brak windy i podjazdu ), po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia dla petentów , oraz toaleta (nie jest ona przystosowana dla osób z niepełnosprawnością). Interesanci do biur wpuszczani są przez funkcjonariuszy Policji , nie przemieszczają się samodzielnie po budynku. Komisariat Policji nie posiada miejsc parkingowych osobnych dla interesantów, nie posiada miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową , nie posiada pętli indukcyjnych , systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie , których celem jest wspomaganie słyszenia . W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Obiekt posiada wymagane oznakowanie ewakuacyjne.

Zespół Dzielnicowych w Mieścisku znajduje się w budynku należącym do Urzędu Gminy w Mieścisku , gdzie siedzibę ma Ośrodek Pomocy Społecznej. Budynek znajduje się na ul. Powstańców Wielkopolskich 13. Funkcjonariusze Policji stacjonujący w Zespole Dzielnicowych w Mieścisku mają przeznaczone do dyspozycji trzy pomieszczenia tzw. dyżurkę , pomieszczenie biurowe wraz z aneksem kuchennym, toaletę ( nie przystosowaną dla osób z niepełnosprawnością ruchową ). Na części budynku przeznaczonej dla Zespołu Dzielnicowych w Mieścisku, jest duży napis informacyjny " POLICJA". Wejście do budynku umieszczone jest na parterze, jest możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Policja nie posiada własnego parkingu, natomiast z tyłu budynku OPS znajdują się 3 miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi . Funkcjonariusze przebywają w pomieszczeniach służbowych tylko i wyłącznie w godzinach służby . Pomieszczenia przeznaczone do użytku Policji nie posiadają pętli indukcyjnych , systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie , których celem jest wspomaganie słyszenia . W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Obiekt posiada wymagane oznakowania ewakuacyjne.

 

Posterunek Policji w Gołańczy

Budynek znajduje się przy ul Klasztornej 6 w Gołańczy. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy, prowadzą do niego schody w jednym ciągu komunikacyjnym – 6 stopni. Wejście nie jest dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Petent jest wprowadzany do budynku przez funkcjonariusza, który pełni służbę (posterunek nie funkcjonuje całodobowo).

Korytarz po wejściu do budynku pełni jednocześnie funkcje recepcji. Budynek jest wyposażony w toaletę, nie jest jednak ona dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przed wejściem do posterunku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, systemy FM, lub innych urządzeń wspomagających słyszenie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Zespół d.s. Prewencji w Damasławku

Budynek znajduje się przy ul Kcyńskiej 22 w Damasławku. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.

Do budynku prowadzą schody w dwóch ciągach komunikacyjnych po cztery stopnie. Wejście nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Interesanci po wejściu do ogólnodostępnej części budynku, celem wywołania policjanta używają dzwonka znajdującego się przy kracie. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie.

W budynku znajduje się toaleta, nie jest ona przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do posterunku nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne, systemy FM, lub innych urządzeń wspomagających słyszenie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

 

Koordynator:

asp. Dominik Zieliński

tel. 47 77 46 209

mail: rzecznik.wagrowiec@po.policja.gov.pl

 

(podstawa prawna: ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami   Dz.U. 2019 poz. 1696).

Powrót na górę strony