Dane osobowe

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO w KPP w Wągrowcu

Szanowna Pani/Szanowny Panie,


w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:


1. Administratorem jest Komendant Powiatowy Policji w Wągrowcu:

 • adres: 62-100 Wągrowiec ul. Taszarowo 11

   

2. Monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu zapewnia inspektor ochrony danych:

 • kom. Robert Goncerzewicz

 • 62-100 Wągrowiec ul. Taszarowo 11

 • e-mail: iod.wagrowiec@po.policja.gov.pl

   

3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wągrowcu

Dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu, skutkujących pozbawieniem wolności.

4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:

 • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,

 • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,

 • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Powrót na górę strony