Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Znalezione pieniądze, inne wartościowe rzeczy, co z tym zrobić?

Data publikacji 02.04.2021

Wszystkie wątpliwości rozwiewa stworzona w tym celu ustawa. Choć w większości przypadków organem właściwym do rozpatrzenia spraw rzeczy znalezionych jest starosta, to na Policję nałożone zostały również pewne obowiązki.

Sposób postępowania z rzeczami znalezionymi został uregulowany w Ustawie z dnia 20 lutego 2015 roku o rzeczach znalezionych. Określa ona prawa i obowiązki znalazcy, tłumaczy gdzie się udać ze znalezioną rzeczą. Wyjaśnione w niej zostały m.in. kwestie kosztów przechowania, dalszych praw własności itp.

Prawa i obowiązki znalazcy określone zostały w rozdziale 2 ustawy.

„Art. 4. 1. Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru

Art. 5. 1. Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie

zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

Art. 7. 1. Kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, oddaje rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego (właściwy zarządca), który po upływie 3 dni od dnia otrzymania rzeczy przekazuje ją właściwemu staroście, chyba że w tym terminie zgłosi się osoba uprawniona do odbioru rzeczy. ...”

Kiedy zatem o znalezieniu rzeczy powiadamiamy Policję?

Art. 6. Kto znalazł rzecz, której posiadanie wymaga pozwolenia, w szczególności broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Jednostka organizacyjna Policji niezwłocznie zawiadamia właściwego starostę o znalezieniu rzeczy oraz znalazcy.

Policję możemy również powiadomić wówczas, gdy mamy podejrzenie że znaleziona rzecz może pochodzić z działania przestępczego (np. z kradzieży) wówczas to zostanie sprawdzone przez policjantów. Zostanie on odebrany od znalazcy, jeżeli okaże się że pochodzi z kradzieży, wówczas zostanie on zabezpieczony do prowadzonego postępowania.

Postępowanie znalazcy zostaje nagrodzone.

Art. 10. 1. Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru.

Art. 11. 1. W przypadku gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Powrót na górę strony