Wydział Ruchu Drogowego - Informacje o wydziałach - KPP Wągrowiec

Informacje o wydziałach

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Wągrowcu

 

 

asp. sztab. Mariusz Krawczak
 

tel. do sekretariatu Wydziału Ruchu Drogowego :

 

47 77 46 315


  

 

ZADANIA WYDZIAŁU  RUCHU  DROGOWEGO

 

  1.           Analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, sprawności i płynności ruchu, badanie przyczyn i okoliczności zdarzeń drogowych, a także ustalanie i ewidencjonowanie miejsc i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu oraz podejmowanie czynności zmierzających do ich usunięcia.

2.           Opracowywanie planów nadzoru nad ruchem na głównych ciągach komunikacyjnych województwa.

3.           Nadzorowanie i koordynowanie pracy komórek ruchu drogowego komend powiatowych (miejskiej) Policji województwa wielkopolskiego.

4.           Organizowanie i koordynowanie działań w ramach ogólnopolskich i wojewódzkich operacji kontrolno-porządkowych na drogach.

5.           Określanie zadań i koordynowanie czynności w zakresie ochrony porządku publicznego podczas imprez, uroczystości i zawodów sportowych, odbywających sie na drogach publicznych.

6.           Współdziałanie z organami administracji publicznej, instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie aspektów prawnych i technicznych problematyki ruchu drogowego.

7.           Ustalanie i propagowanie kierunków działania, organizowanie i prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego we współpracy z właściwymi podmiotami.

8.           Opracowywanie informacji i ocen dotyczących stanu bezpieczeństwa drogowego.

9.           Prowadzenie ewidencji wypadków i kolizji drogowych.

10.        Inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych policjantów ruchu drogowego oraz udzielanie pomocy w doskonaleniu zawodowym policjantów innych pionów.

11.        Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpieczeństwa na drodze - utrzymywanie stałego kontaktu w zakresie wymiany informacji dotyczących ruchu drogowego.